Πιστοποιήσεις

Η Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το διεθνούς εγκυρότητας φορέα TÜV NORD, κατά ISO 9001:2015. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αφορά τις δραστηριότητες εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ειδών φαρμακείου.
Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, διαθέτει ακόμα μία πολύ σημαντική πιστοποίηση για εμπορία, αποθήκευση και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης.