Δραστηριότητες

Εμπορία, διανομή και προώθηση φαρμάκων, παραφαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων που ανήκουν στον κλαδο της υγείας.
Αποθήκευση και διανομή προϊόντων οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού.
Εισαγωγές - αντιπροσωπεύσεις, otc & premium καλλυντικών προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.